Hong-Eng Koh

Public Sector Chief Expert, Huawei

Hong-Eng Koh

Speaker Bio


Public Sector Chief Expert, Huawei