Xin Zhang

Xin   Zhang

Speaker Bio


Xin ZhangGM of RAN Sharing of China Telecom