Shuky Sheffer

President & CEO, Amdocs

Shuky Sheffer