Liu Guiqing

Executive Vice President, China Telecom

Liu  Guiqing