Jose Maria Alvarez-Pallete

Chairman & CEO, Telefonica

Jose Maria Alvarez-Pallete