Gao Tongqing

Executive Vice President, China Mobile

Gao  Tongqing